Incapacitat Temporal

 

Incapacitat temporal (IT)

Descomptes per baixa - Novetats!

Llistat de malalties dels annexos I i III del RD 2210/1995

Justificació d'absències

Malalties cròniques

Normativa descomptes per baixes i per absències per motius de salut

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

MUFACE

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

 

Incapacitat temporal (IT)

 

 

 

Totes les persones afiliades a MUFACE poden ser visitades per facultatius de les diferents mútues. Les persones afiliades a Muface i que han optat per l'INSS com a Mútua NO estan en el Règim General  de la Seguretat Social. Poden ser atesos NOMÉS en centres de la seva zona que estiguin adscrits a l'INSS. Es pot consultar als mateixos centres i/o facultatius o adreçar-se a MUFACE

 

 

La SS comunica automàticament les incapacitats temporals al Departament d’Ensenyament.  Aquest procediment és independent de si després feu el tràmit o no en el vostre centre. Cal respectar al màxim els terminis dels  tràmits que cal fer per les baixes, continuitats o altes. Trobareu més informació en aquest enllaç

 

Descomptes per baixa - Novetats!

USTEC-STEs (IAC) continuem reivindicant el cobrament del 100% del nostre sou en TOTS els supòsits d'IT. 

El Decret LLei 4/2017 de 18 de juliol va comportar canvis en els supòsits excepcionals que garanteixen el 100% de les retribucions en situacions d'incapacitat temporal per contingències comunes. En qualsevol d'aquests supòsits excepcionals cal un justificant o certificat del metge o metgesa on consti quina és la patologia per la qual teniu una baixa.

Per exemple:
- Si patiu una grip, tal com es fa habitualment, en la baixa el metge hi posarà el codi de la malaltia i, a més, us haurà de signar un document o certificat on consti que patiu un procés gripal. 
- Per al cobrament del 100%, haureu d'entregar la baixa, el certificat que us haurà signat el metge i el model de cobrament del 100% .

 

          Canvis en les IT, ampliació de supòsits           

 

 

Trobareu informació sobre els descomptes en aquest enllaç (descarregueu el document). 

 

Model de sol·licitud pagament personal docent 100%

Model de sol·licitud pagament 100% Consorci de Barcelona

Model de sol·licitud de pagament 100% personal laboral

 

 

 

Llistat de malalties dels annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de diciembre

ANEXO I

Lista de enfermedades de declaración obligatoria

1. Botulismo.

2. Brucelosis.

3. Cólera.

4. Difteria.

5. Disentería.

6. Enfermedad Meningocócica.

7. Fiebre amarilla.

8. Fiebres tifoidea y paratifoidea.

9. Gripe.

10. Hepatitis A.

11. Hepatitis B.

12. Hepatitis víricas, otras.

13. Infección gonocócica.

14. Legionelosis.

15. Lepra.

16. Meningitis tuberculosa.

17. Paludismo.

18. Parotiditis.

19. Peste.

20. Poliomielitis.

21. Rabia.

22. Rubeola.

23. Rubeola congénita.

24. Sarampión.

25. Sífilis.

26. Sífilis congénita.

27. Tétanos.

28. Tétanos neonatal.

29. Tifus exantemático.

30. Tos Ferina.

31. Triquinosis.

32. Tuberculosis respiratoria.

33. Varicela.

 

ANEXO III

Enfermedades endémicas de ámbito regional

1. Carbunco.

2. Fiebre recurrente por garrapatas.

3. Fiebre exantemática Mediterránea.

4. Hidatidosis.

5. Leishmaniasis.

 

       

 

 

 

 

                                             

Justificació d'absències

 

         Tríptic informatiu

 

   

 

Trobareu informació sobre la justificació d'absències en aquest enllaç (descarregueu el document). 

Model Declaració responsable justificativa personal docent

Model Declaració responsable justificativa personal PAS i d'atenció educativa

 

 

 

 

 

 

Malalties cròniques

 

Segons la Instrucció 1/2013, a les persones que acreditin una recaiguda d'un mateix procés patològic se'ls aplicarà els descomptes per incapacitat temporal de la següent manera:

5.5 En situacions que impliquin periodes de baixa succesius, qualficades d'acord amb la normativa del règim de previsió social corresponent com a recaigudes, en ser un mateix procés patològic, no s'ha de començar el còmput del periode de la incapacitat des del primer dia a l'efecte d'aplicar el nou règim retributiu, sinó que s'ha de continuar el còmput des del periode anterior d'incapacitat. En aquest sentit, si durant els periodes intermedis en què el funcionari ha estat en situació d'alta, aquest ha vist incrementades (o disminuïdes, en el seu cas) les seves retribucions, aquest augment o disminució es tindrà en compte en la base del càlcul del complement.

 

En les instruccions d'inici de curs, en l'apartat de justificació d'absències, referent a les malalties cròniques:


Personal docent punt 5.1

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions que s'estableix per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal.

No obstant això, no comporten descomptes retributius:
a. les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s'estableix en aquest apartat;
b. les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment.

Personal de Llars d'Infants punt 4.4

Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. Això no obstant, no comporten descomptes retributius: les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix any natural (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial), sempre que es justifiquin adientment; les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment.

Personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa punt 4.4

Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions que el que s'estableix per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. No obstant això, no comporten descomptes retributius: Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix any natural (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial), sempre que es justifiquin adientment. Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment.

 

 

 

Normativa descomptes per baixes i per absències per motius de salut  

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del   personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Disposició Addicional Sisena Vigent des del 22/03/2013 (Vegeu disposicions addicionals i transitòries.)

Decret llei I2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes 

Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes 

Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat I els seus organismes autònoms.

Cartera de serveis del sistema Nacional de salut

Gestió del personal docent 2017-2018

 

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

                                                         

• Pel que fa a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals...), la legislació està recollida en aquest enllaç i aquest enllaç

• Quant a les dones funcionàries en règim de Muface, la legislació està recollida en aquest enllaç i aquest enllaç.


En els dos casos es necessita que un especialista en ginecologia acrediti que la feina que fa la dona és perjudicial per a la salut del fetus o la seva i aleshores l’empresa ha de buscar un altre lloc de treball no perjudicial. Si no el té, la dona tindrà dret a una baixa per “Risc durant l’embaràs”, que serà per contingències professionals, és a dir, tindrà les mateixes prestacions que una baixa per accident laboral o malaltia professional (Reial decret 298/2009, de 6 de març).

 

 

MUFACE

 

Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2018. 
S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny(catàleg d'entitats).
Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). 

Des d'aquest enllaç podeu accedir a la web de MUFACE 

Assistència sanitària URGENT

URGÈNCIES MUFACE
 

Informació per fer el canvi d'entitat mèdica

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació que estiguin adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d'entitat durant el mes de gener i, com a novetat d'aquest any, també es pot fer el mes de juny.

Canvi fora de termini:

- Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:

 • Quan es produeixi un canvi de destinació del o la mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
 • Quan, tot i mantenir la seva localitat de destinació, el o la mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
 • Quan el o la mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades. 
 • Quan, per concórrer-hi circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'entitats, incloent-hi, si s'escau, l'INSS.
- A l'INSS
 • Quan el o la titular ho sol·liciti per raons d'assistència mèdico-hospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el o la titular ha d'aportar un informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, ha de fer-hi constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'INSS en cas que li sigui concedit el canvi d'entitat.

Com fer el canvi d'entitat:

El o la mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, però no pas a l'INSS.

 

Adreces

 • BARCELONA: Passeig de Gràcia 55-57, 2n 4a. 08007. Tel. 93 619 00 20 i 93 520 90 01
 • GIRONA: Séquia 24, entresòl, porta 1 i 2. 17071. Tel. 972 06 90 01 - FAX 972 22 16 42
 • LLEIDA: Sant Carles 28. 25002. Tel. 973 99 05 00. FAX 973 27 14 18
 • TARRAGONA: Avda. de Catalunya 52, 1r. 43071. Tel. 977 99 05 00 - FAX 977 21 41 16

 

Prestacions per incapacitat temporal a partir del 3r mes de baixa

A partir del 91è dia de baixa  el Departament d'Ensenyament deixa d'abonar les retribucions complementàries. 

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingeixi, i serà la major de les dues quantitats següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el tercer* mes de la llicència.

L'import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer* mes de llicència.

Si la quantia del Subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l'excés.

En aquest enllaç trobareu més informació i una aplicació per calcular el subsidi.

 

Simulador del canvi de subsidi

Simulación del cálculo de subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural

 

Dubtes

Oficina d'atenció al mutualista

 

Pèrdua de prestacions - Reivindicacions d'USTEC-STEs(IAC)

 • Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos Les entitats son les mateixes que el 2014 però a partir de l'1 de gener continuen reduïnt les prestacions. Comproveu la cobertura de la vostra entitat.
 • Davant la pèrdua de prestacions USTEC·STEs (IAC) ja hi ha presentat al·legacions. Qualsevol persona perjudicada pot presentar la reclamació pertinent a la seu provincial de MUFACE.  MODEL DE RECLAMACIÓ

 

 

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny (BOE 26/6/2015). Els principals canvis que comporta pel que fa a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Aquests canvis afecten el personal següent:

 • Personal laboral
 • Interins/es
 • Funcionaris d’FP que estan al règim de SS

Aquests canvis NO afecten el personal següent:

 • Funcionaris/es de carrera que estan a Muface (tinguin mútua o SS)

 • Nous funcionaris/es de carrera a partir de l’1/1/2011 que estan a Muface, tot i tenir la jubilació per SS.

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia, s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i, per tant, seguiran els procediments de baixa anteriors. 

En els annexos de l’Ordre podeu trobar els nous formularis, tant per als i les treballadors/es com per a l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, amb què es compleix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

USTEC-STEs ha fet una petició a Muface perquè segueixi els mateixos criteris i preservi el dret a la intimitat de tots els treballadors i treballadores.

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta aquesta petita enquesta i ens ajudaràs a millorar la web.