Protocol de prevenció, detecció i situacions d'assetjament psicològic en l’àmbit del treball

Enllaç al document oficial

Sol·licitud d'intervenció

Recomanacions d'USTEC-STEs

Eina

Formularis i Addenda

Quin recorregut farà la vostra sol·licitud

 

 

Enllaç al protocol i l'addenda

Com a sindicat hem lluitat des de sempre per aconseguir unes condicions laborals en què el treball no afecti la nostra salut i per conscienciar tothom de la necessitat de posar els mitjans per eliminar les causes que les poden provocar i, si no és possible, minimitzar-les al màxim.

L’any 2002, en una revista Docència, USTECSTEs (IAC) ja situava el tema, alertava i denunciava aquestes realitats i instava l’Administració a articular els mitjans necessaris per poder-ho denunciar i posar les mesures preventives necessàries per evitar totes les situacions que poguessin fomentar aquest tipus de conductes als centres. Som encara molt lluny d’eradicar aquestes conductes, ja que moltes de les polítiques que s’han aplicat no tan sols no comportaven sistemes organitz atius i prou democràtics que afavorissin un bon ambient i clima laborals, sinó que fi ns i tot podien augmentar la precarietat i la dependència laborals.

Ara bé, malgrat tot, hem de dir que el treball ha donat els seus fruits i així l’any 2003 la Generalitat va fer el primer protocol per a la detecció i actuació en els casos d’assetjament laboral, al qual va seguir, el 2006, el d’intervenció en casos d’assetjament sexual. Posteriorment, el 2010, es va fer un nou protocol conjunt per a tots els casos d’assetjament i ara, el 2015, som davant d’un nou protocol d’assetjament laboral. No és pas difícil esbrinar el per què de tants canvis: els diferents protocols no han funcionat ni han donat els resultats esperats. Les denúncies contínues que hem fet davant diverses instàncies, incloent-hi el Síndic de Greuges, han aconseguit que s’hi introduïssin diferents modificacions fins a arribar a l’actual en vigor des del gener de 2015. 

 

Sol·licitud d'intervenció

 

 

 

USTEC-STEs continuem vetllant perquè aquest protocol sigui una bona eina per a denunciar aquelles situacions que, malauradament, es donen de vegades en els nostres llocs de treball. Com hem fet fins ara, exigirem aquelles modificacions que en el seguiment de la seva aplicació considerem necessàries. USTEC-STEs recomana a les persones que pateixin efectes en la seva salut com a conseqüència dels fets descrits en el protocol d’assetjament, es posin en contacte amb la metgessa de treball del seu ST. Poden fer-ho o bé a través de la Secció de prevenció de riscos, o bé lliurant una sol·licitud de visita al registre.

 

Recomanacions d'USTEC-STEs

 

 • Demaneu consell i opinió al vostre sindicat, a través del delegat o delegada sindical. Mai estarà de més l'opinió d'un/una company/a que, entre d'altres, té aquesta tasca d'assessorament.
 • Reflexioneu sobre el què ha passat i estigueu personalment segurs que sou davant d'una situació dassetjament psicològic o qualsevol altra discriminació a la feina.
 • Finalment, si així ho considereu, tireu endavant el procediment per tal de resoldre el problema. Els treballadors i treballadores del Departament d'Ensenyament tenim accés als formularis en les respectives Intranets. També podeu tenir-hi accés a través dels enllaços que hem posat en aquesta web.

 

Les principals novetats que s’inclouen en el procediment d’actuació d’intervenció són les següents:

 • Totes les sol·licituds d’intervenció s’han de presentar per escrit i registrades al/a la director/a general de Funció Pública, qui ha de decidir si admet o no a tràmit la sol·licitud d'intervenció. Les sol·licituds s'han de presentar per mitjà dels formularis corresponents i amb les condicions de confidencialitat garantides.
 • El procés d’investigació es durà a terme tenint en compte els principis de celeritat, confidencialitat, sigil i participació de totes les persones implicades, i es desenvoluparà amb la màxima sensibilitat i respecte als drets de cadascuna de les parts afectades. ? Una comissió específica durà a terme la investigació. Aquesta comissió estarà integrada per personal tècnic de l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada de la Direcció General de Funció Pública, del Departament d’Empresa i Ocupació i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del departament en què estiguin adscrites les persones afectades. També en formarà part el personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del departament afectat.
 • La comissió d’investigació durà a terme la investigació utilitzant les tècniques i els instruments inclosos en el protocol.
 • La Direcció General de Funció Pública emetrà, en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de la data d’entrada en el registre de la sol·licitud d’intervenció, una resolució del cas, que, si s’aprecien indicis d’assetjament, pot donar lloc a la incoació d’un expedient disciplinari per part de l’òrgan competent en matèria de personal del departament afectat o de l’organisme corresponent.
 • Al llarg de tot el procés els òrgans de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals, tant si són unipersonals com col·legiats, seran informats mitjançant els canals establerts en el protocol.

 

Eina

assetj

 

Formularis i Addenda

Sol·licitud d'intervenció

Confidencialitat: La informació mèdica o de caràcter sensible generada i aportada per les actuacions en l’aplicació d’aquest protocol tindrà caràcter confidencial i només serà accessible per al personal que intervingui directament en la seva tramitació. Aquesta informació restarà subjecta al règim previst en l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en els articles 10 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte, aquesta informació tindrà el mateix tractament que la informació reservada.

Addenda 

L’any 2016 es va fer una valoració tant dels casos i la seva resolució com del funcionament del protocol. Per millorar-lo s’hi han afegit, entre altres, diferents qüestions:

 • Pel que fa a la informació que es dóna en els formularis que es trameten als delegats/es de prevenció, s’ajusten els terminis.
 • Es reconeix la possibilitat de recórrer la resolució de la Direcció General de Funció Pública.
 • S’haurà de fer o actualitzar l’avaluació de riscos psicosocials de la unitat afectada, prioritzant-la perquè es dugui a terme al més aviat possible. Sempre s’utilitzarà la metodologia actualitzada.
 • Pot coexistir una investigació d’una sol·licitud amb l’obertura d’un expedient disciplinari.

 

Quin recorregut farà la vostra sol·licitud?