Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    

MUFACE - CANVI D'ENTITAT

Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2019. S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny (catàleg d'entitats).Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). També podeu presentar una queixa o suggeriment.


DESCOMPTES PER BAIXA

ATENCIÓ!!! NOVA MESA SECTORIAL AQUESTA SETMANA
Dia: 23 de gener de 2019

Ordre del dia:
1.- Absències per motius de salut.
2.- Resolució ENS/xxxxxx/201x, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació (document annex).
3.- Torn obert de paraules


ATENCIÓ!!!
Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari - 23 de novembre de 2018
Continuació de la mesa del dia 21 - Oposicions i Absències per motius de salut.

Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari - 21 de novembre de  2018
 Ordre del dia:
1.- Oposicions
2.- Absències per motius de salut.
3.- Torn obert de paraules
 

S'HA PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

Tot esperant que el Departament d'Ensenyament publiqui les concrecions de l'aplicació del decret llei, a sota trobareu la informació sobre aquest tema de què disposem.
 
Aquest Decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (és d'aplicació a partir del dia 19-10-18 inclós).

   Nota informativa a l'ATRI


Article 2 del DECRET LLEI
Règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal

1. Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.
Aquest règim també s'aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càrrec del pressupost de la Generalitat.
2. Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest article se li reconeixerà, en la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.
Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial del mutualisme administratiu de la Seguretat Social li és aplicable el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l'Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social.


ATENCIÓ! Preguntes + freqüents:

La SS comunica automàticament les incapacitats temporals al Departament d’Ensenyament?
Sí. Aquest és un canvi que s’ha anat gestant a mesura que les noves tecnologies han anat avançant. Així doncs, quan aneu al metge de la SS i introdueix en la vostra fitxa que us fa una baixa, automàticament es notifica a personal del vostre ST. Aquest procediment és independent de si després feu el tràmit o no en el vostre centre. El fet de no tramitar correctament una IT pot comportar penalitzacions en la cotització a la SS.

Estic a la borsa de treball, faig substitucions i mentre no tinc nomenament tinc problemes de salut: estic malalt/a, m’han d’operar, necessito fer repòs,....però al no tenir un contracte, quan em visiten  al CAP no em fan la baixa perque de fet no la necessito presentar enlloc. He d’avisar al ST de la meva situació?
Sí, és MOLT important. Com ja sabeu els criteris de la borsa especifiquen que un dels motius d’expulsió de la borsa és la no acceptació d’un nomenament. Si us trobeu en situació assimilada a baixa laboral no podreu acceptar el nomenament ja que no us podreu incorporar a la vostra destinació. Si no heu avisat al vostre ST abans de la proposta de nomenament us poden expulsar de la borsa de treball. Cal fer doncs el tràmit de notificació per a “congelar” el número.

PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball

Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional

Píndola informativa sobre accidents laborals

  
 
Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

Premià
delegacions
mestres valencians
Inclusiva