Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    


MUFACE - NOU SERVEI 060 PER TALONARIS
Es podrà solicitar el talonari de receptes per telèfon a partir del 13 d'octubre 2020.


INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS

Què cal saber sobre  el coronavirus  SARS-CoV-2? - Instruccions i normatives, gestió psicológica, gestió de la pràctica docent, contingència, MUFACE, baixes, receptes, Canal Salut, enllaços d'interès,....

NOU! Mesures i protocol de gestió de casos als centres d’educació especial

NOU! Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 - 4 supòsits 

NOU! Modificació del pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació en el marc de l'etapa de represa aprovar en data 8 de juliol 2020, davant el rebrot de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya.

NOU! Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualització 18- 10 - 2020

NOU! Personal laboral i personal PAS -  noves mesures davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Document de presentació del Decret del teletreball - Funció Pública (enllaç a un video explicatiu)

NOU! Procediment d'actuació per als SPRL (Sanidad) - actualitzat 7-10-2020  +  Nota interpretativa 

NOU! Nota informativa en relació amb l'ús obligatori de les mascaretes en els centres educatius. Enllaç al document.

1.- Obligatorietat sobre l'ús de la mascareta en els centres educatius.
Tots els alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en aquests, tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat que ha previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb les instruccions del Departament de Salut.

2.- Excepcions a l'ús de la mascareta
D’acord amb el marc jurídic exposat s’han establert determinades excepcions a l’ús obligatori de la mascareta. En aquest sentit, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, estableix les excepcions següents en relació amb l’obligatorietat de l'ús de la mascareta de les persones de 6 anys en endavant.
. persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta 
. persones que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta 
. persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització
. en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure 
. ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

3. Actuacions a portar a terme davant d'alumnes que no porten mascareta, tret que es trobin en alguna de les excepcions, i volen accedir i romadre en els centres
En el cas que els alumnes estiguin obligats a portar mascareta, tant quan es tracti d’alumnes d’ensenyaments obligatoris com d’alumnes d’ensenyaments no obligatoris, les direccions dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries per tal de preservar tant el dret a l’educació dels alumnes (article 27 de la Constitució) com el dret a la salut de la resta de la comunitat escolar.
Les direccions dels centres educatius han d’informar a la Direcció dels serveis territorials dels incompliments relatius a l’obligació de portar mascareta per tal que pugui sol·licitar l’elaboració d’un informe a la Inspecció educativa i, es comuniqui a les autoritats sanitàries.


NOU!  Atenció! Document de Salut, penjat a la web de Salut, sense signar ni logos, però tenim informació que s'està aplicant - Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 30-9-2020

Informació per a professionals assegurats a MUFACE 
Els i les professionals del sector educatiu assegurats amb la Mútua de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) que tenen l'opció de cobertura sanitària privada disposaran d'atenció en programes de salut pública, via el sistema sanitari públic, en els casos de realització de PCR en cribratges i/o de PCR pel fet de ser contacte estret d'un cas positiu. En aquests casos, la PCR es farà via unitats mòbils o a l'EAP més proper al domicili habitual de l'assegurat.

En cas que la persona assegurada presenti símptomes i requereixi assistència sanitària (i per tant, davant una manifestació de símptomes, se sol·liciti una prova complementària com un PCR per assegurar el diagnòstic) la prova i el seguiment del cas s'ha de fer al centre privat assistencial habitual. 

Pel que fa als i a les professionals del sector educatiu assegurats amb la Mútua de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) que tenen l'opció de cobertura sanitària pública, disposaran d'atenció sanitària general i dels programes de salut pública via el sistema sanitari públic al seu equip d'atenció primària assignat i/o via les unitats mòbils encarregades als seus efectes.  

Totes les persones assegurades per MUFACE disposaran d'un CIP (codi d'identificació personal) al Sistema Català de Salut. Pel que fa als casos que han triat l'opció privada (i que no tenien prèviament CIP assignat), se'ls hi ha assignat un CIP d'ofici a partir de les dades que ha facilitat MUFACE; així en els propers dies rebran una targeta sanitària individual (TSI) a l'adreça postal que consta als arxius de MUFACE, amb la cobertura de programes d'interès sanitari DS (no cobertura general). 

En cas de no disposar de la targeta, s'ha de trucar al 061 perquè es pugui fer l'assignació d'un CIP dins del Registre central d'assegurats, o per poder consultar el codi assignat en el seu moment.  

Una vegada es disposi del codi CIP, i per poder accedir als resultats i als informes, les persones assegurades han de descarregar-se l'aplicació La Meva Salut i donar-se d'alta mitjançant l'adreça https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t sense necessitat d'anar a cap centre sanitari.


Nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19. Enllaç al document oficial.  Enllaç a l'adaptació a Educació

Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per a tota la població de Catalunya.

Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar  

Informació sobre coronavirus per mutualistes. Hi trobareu: gestions, cobertura sanitària, talonaris, consultes i cita prèvia,....REINCORPORACIÓ A LA FEINA DESPRÉS D'UNA MALALTIA GREU

En aquest enllaç (és necessari tenir instal.lat l'Adobe per poder visualitzar-lo) podreu trobar el document per demanar la reincorporació gradual. Si la data de l’alta mèdica fos previsible, la sol·licitud s’haurà de presentar quinze dies abans de rebre-la, amb l’objectiu que l’empleat o empleada pugui reincorporar-se gaudint ja de les mesures, si escau. En el cas que no sigui possible, s’ha de presentar al més aviat possible o immediatament després de la reincorporació.

EXIGIM AL DEPARTAMENT QUE GARANTEIXI EL DRET DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE MALALTIA D'ESPECIAL GRAVETAT DE REINCORPORAR-SE EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES

A la Mesa General de Funció Pública al mes de juliol d'enguany, CCOO i UGT van signar un acord sobre l'establiment de mesures d'adaptació i reincorporació al lloc de treball per a persones amb malalties d'especial gravetat, un acord al qual la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya on s'integra USTEC·STEs) va decidir NO SIGNAR-LO, ja que ens semblava totalment insuficient i quedava molt lluny de l'acord que ja teníem signat el 2005 en el qual les persones que es reincorporaven gaudien d'una reducció de jornada fins el 50%, cobrant el salari sencer, i amb cobertura a tots els centres durant tot el curs.

Amb el nou acord, la proposta del departament només garanteix la cobertura de les hores de reducció en l'adaptació progressiva de la jornada de treball el primer mes on es pot gaudir d'una reducció del 50%; a partir del segon mes (reducció del 25%) i del tercer mes (reducció del 10%), no preveu cap tipus de cobertura, i serà el centre qui haurà d'assumir la substitució de la persona. Per a USTEC·STEs és una absoluta IRRESPONSABILITAT.

Des d'USTEC·STEs considerem que el punt de sortida del departament és un atac als i les treballadores, lluny de ser un acord per a facilitar el reingrés a les persones que han patit una malaltia greu, es carrega el personal amb la responsabilitat de saber que es sobrecarregarà al centre i es perjudicarà a companys i companyes. La proposta d'USTEC·STEs és demanar la cobertura de 1/2 jornada per als 3 mesos complets en que s'efectuarà el reingrès de la persona en recuperació, ja que només es garanteix el dret, garantint la cobertura necessària als centres de treball. Restem pendents de la convocatòria d'una nova mesa sectorial en la qual caldrà que el departament ens porti un proposta decent i on també hem demanat específicament que en el llistat de malalties greus s'hi incorporin les malalties mentals.PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball
Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional
Píndola informativa sobre accidents laborals

  


Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

Número de visites avui: 59