Instruccions d'inici de curs

Prevenció de riscos laborals

Càrrec de coordinació de riscos

Gestió personal docent

Salut escolar en centres educatius

 

Prevenció de riscos laborals 2019/20

Enllaç al document oficial

 

Aquest document conté:

     1. Àmbits d'aplicació del document de prevenció de riscos laborals.

     2. Plans d'emergència. Simulacres 

     3. Farmaciola als centres de treball.

     4. Accidents laborals i malalties professionals en els centres públics. Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària.

     5. Coordinadors de prevenció de riscos laborals en els centres públics.

     6. Seguretat amb els productes químics (laboratoris, tallers, neteja, etc.) dels centres educatius.

     7. Gestió de residus.

     8. Coordinació d'activitats empresarials

     9. Control de plagues en els centres

     10. Activitats potencialment perilloses en els centres

     11.  Informació i formació en riscos laborals i mesures preventives     

     12. Vigilància de la salut dels treballadors

  •     Persones especialment sensibles
  •      Protecció de la maternitat
  •      Malalties professionals
  •      Esforç vocal

     13. Prevenció de riscos psicosocials.

     14. Protocol d'assetjament psicològic i/o sexual i d'altres discriminacions en l'àmbit laboral.

     15. Protocol d'actuació davant de situacions de violència causades per membres de la comunitat educativa i/o tercers.

     16. Accés als centres per part de tercers en relació a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

     17. Normativa d'aplicació (prevenció de riscos laborals) 

 

Càrrec de coordinació de riscos

Document per a l'organització i la gestió de centres. Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Enllaç al document

Punt 1.1 Autonomia organitzativa del centre

Els centres que hagin pres decisions en matèria d'organització en el marc de les disposicions transitòries primera.2 i segona.1 del Decret 102/2010, poden adaptar-hi les funcions i la denominació dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que els corresponen, respectant, en tot cas, la denominació de director o directora, secretari o secretària i cap d'estudis i les funcions que corresponen a aquests tres òrgans, segons el Decret 102/2010. El director o directora del centre ha d’assignar, obligatòriament, a un o una docent del centre, les funcions que la normativa vigent preveu en relació amb la prevenció de riscos laborals.

 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER

Punt 4.1 Autonomia organitzativa de la ZER

Les ZER que hagin pres decisions en matèria d'organització en el marc de les disposicions transitòries primera.2 i segona.1 del Decret 102/2010, poden adaptar-hi les funcions i la denominació dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que els corresponen, respectant, en tot cas, la denominació de director o directora, secretari o secretària i cap d'estudis i les funcions que corresponen a aquests tres òrgans, segons el Decret 102/2010, així com l'obligació que la ZER té de designar un coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals.

 

Gestió del personal

Accés al document del personal docent, curs 2019-2020

Accés al document del personal de les llars d'infants

Aquests documents contenen, entre altres informacions i segons siguin personal laboral o personal docent:

  • Llicències i permisos.
  • Registre d'absències: justificació d'absències formalitzades a l'aplicació informàtica, justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies (baixa per malaltia o incapacitat temporal).
  • Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

 

Salut escolar en els centres educatius

 

                         Accés al document

                        En aquest document trobareu, entre altres:

                        . Administració de medicaments als alumnes               

                        . Atenció als alumnes amb malalties cròniques

                                                                                                                                             

 

 

USTEC-STEs exigim que es doti als centres educatius amb personal sanitari.

És una greu irresponsabilitat demanar a persones no professionals de la sanitat que assumeixin tasques sanitàries.

 

 

En l'apartat  QUÈ VOLS SABER DE.....Salut escolar, trobareu més informació sobre l'administració de medicaments a l'alumnat. 

Després de llegir aquest article, el vols valorar? Ens ajudarà a millorar

Enquesta de valoració

Número de visites avui: 1