Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència

 

Material i document oficial

Introducció

Àmbit d'aplicació

Què es considera violència?

Què inclou aquest protocol?

Prevenció

Accidents i incidents

Responsabilitats i circuits d'informació

Valoració d'USTEC-STEs(IAC)

 

Material i document oficial

Com a sindicat hem lluitat des de sempre per aconseguir unes condicions laborals en què el treball no afecti la nostra salut i per conscienciar tothom de la necessitat de posar els mitjans per eliminar les causes que les poden provocar i, si no és possible, minimitzar-les al màxim.

Des de fa força temps, USTEC-STEs treballa en diferents grups de treball, tant a Funció Pública com al Departament d’Ensenyament, per tal de d’elaborar els protocols que recullin i donin resposta a les diverses situacions conflictives que es puguin produir als nostres centres educatius.

USTEC-STEs (IAC) expressa el rebuig total a la violència de qualsevol tipus i contra qualsevol persona.

En aquest enllaç trobareu el document oficial 

Model de comunicació de la situació de violència del treballador o treballadora a la direcció del centre o dels serveis educatius

Model de comunicació del centre de la situació de violència als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona

Model de Sol·licitud d’assistència lletrada

Infografia del procediment d'actuació

Resum d’actuacions i consells per a centres docents i treballadors

 

       

 

Introducció

Després d’anys de demanar a l’Administració tractar el tema de les agressions a treballadors/es del Departament d’Ensenyament, fa poc més de dos cursos es va iniciar la negociació d’aquest protocol. Es va encarregar a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals iniciar un grup de treball mixt. Aquest encàrrec formava part d’uns compromisos que la part social va establir amb l’aleshores consellera Sra. Rigau.

Després de diverses dificultats per consensuar les demandes de la part social amb el Departament, finalment es va arribar a un acord durant el tercer trimestre del curs 2016-17, que es publicarà durant el primer trimestre del curs 2017-18.

El punt més difícil d’acordar va ser el que fa referència a l’assistència jurídica als treballadors/es en cas de patir una agressió, punt que creiem que s’ha resolt favorablement en bona part per la insistència d’USTEC-STEs, que el va  considerar vital per acceptar el protocol. Més endavant expliquem quins són els canvis que consideràvem imprescindibles.

USTEC-STEs vam aprovar aquest protocol amb un sí crític, la qual cosa bàsicament vol dir és que restarem vigilants perquè s’apliqui correctament i, després d’un temps prudencial, en demanarem la revisió. Aquesta és la nostra manera de treballar: consensuem posicions si no són gaire antagòniques, però també volem que es revisin les actuacions per a millorar en tot el que es pugui aquest protocol o qualsevol altre tema en què haguem participat com a sindicat.

Les situacions de violència es poden produir dins i fora del centre en el marc de l’exercici de l’activitat professional o com a conseqüència d’aquesta activitat. Les agressions poden afectar la persona físicament, psíquicament o els seus béns.

 

Àmbit d’aplicació

El protocol va adreçat a:

• Treballadors i treballadores que poden ser subjectes d’una agressió, amenaça, coacció, injúria o calúmnia per part d’algun membre de la comunitat educativa i/o tercers, tant si és dins com fora del centre educatiu.

• No s’aplicarà en casos de violència greu causada per un alumne (en aquest cas s’activarà el Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat), quan la situació estigui inclosa dins el Protocol d’assetjament psicològic laboral o en cas d’una situació de violència entre dos treballadors del Departament d’Ensenyament.

 

 

Què es considera violència?

El protocol recull quatre definicions diferents de violència. Potser la que encabeix més totes les probables situacions és la violència laboral i per això hi farem referència en gran part d’aquesta Eina.

És l’ús de la força física contra una altra persona o grup, que produeix danys físics o psicològics.

La violència laboral està constituïda per incidents en els quals el personal pateix abusos, amenaces o atacs en circumstàncies relacionades amb el seu treball que posen en perill, implícitament o explícitament, la seva seguretat, el seu benestar o la seva salut.

Comportament inadequat d’una persona envers l’empleat/ada públic i que, sovint, inclou gestos amenaçadors i/o intimidatoris.

Ús arbitrari del poder, o amenaces de recurs a la força física, contra una altra persona o grup, que puguin fer mal al desenvolupament físic, mental, espiritual, moral o social. Inclou I ‘abús verbal, la intimidació i les amenaces.

 

Què inclou aquest protocol?

 

 

Prevenció

Les mesures preventives prèvies que hauria de posar el Departament ja les coneixem:

 

És a dir, la manera de no patir danys en la salut, sigui física o psíquica, és actuar preventivament, i és el Departament qui ha de fer la formació en prevenció  i ha de facilitar els recursos tant físics com psicològics als seus treballadors i treballadores.

Algunes de les actuacions que es recullen en el protocol són:

 

Accidents i incidents

Les agressions patides en el nostre lloc de treball o per raó de la nostra feina són considerades accidents laborals.

Cal notificar-les SEMPRE a la Secció de Prevenció de Riscos del nostre servei territorial (ST), a la qual s’ha de sol·licitar tant el reconeixement de l’accident laboral com l’acompanyament de la secció en tot el procés d’aquest tipus de situacions, ja siguin intencionades o no (per exemple, casos de contenció d’alumnat).

Cal prendre nota dels incidents. Moltes vegades els restem importància, però cal fer-los visibles per tal d’actuar preventivament. La frase “ja es veia a venir” és habitual en algunes de les situacions amb què ens trobem. Això vol dir que prèviament hi havia hagut indicis o algun senyal d’alerta, però que potser no els vam considerar prou greus per actuar en algun sentit.

Quan els incidents es van repetint cal prendre’n nota, intentar esbrinar per què es produeixen i buscar-hi una solució. Per simplificar-ho, un exemple molt gràfic: tothom s’entrebanca amb un graó que és un pèl més alt que els altres però ningú cau del tot ni es fa mal; passa el temps i no s’arregla perquè com que no hi ha danys, no és preocupant. Això és el que anomenem incident, que és un accident sense danys o lesions. Tanmateix, ningú ens assegura que un dia algú no vagi despistat i s’entrebanqui, caigui i es faci mal, o que vingui una persona nova o de visita al centre i a la primera ensopegui amb el graó i l’haguem de dur a l’hospital. Llavors és quan tothom diem: ja es veia a venir! Cal actuar doncs preventivament.

 

Responsabilitats i circuits de comunicació

 

Des de l’inici del grup de treball, USTEC-STEs ha treballat insistentment perquè aquest protocol inclogui, encara que excepcionalment i per causes justificades, que si els fets poden constituir un delicte públic, la direcció del centre o qualsevol altre òrgan de l’Administració presentarà la denúncia corresponent. Es tractava d’una reivindicació que ens semblava imprescindible per a tirar endavant la nostra aprovació.

 

 

 

Valoració Ustec

USTEC-STEs valorem positivament aquest protocol, perquè pensem que és una bona eina per als treballadors/es de l’ensenyament. Restarem vigilants perquè es compleixi en l’àmbit en què està vigent i demanarem responsabilitats si l’Administració incompleix els seus compromisos. El nostre sindicat farà un seguiment acurat de l’aplicació d’aquest protocol.

Entenem que el Departament d’Ensenyament ha d’implicar-se en tot allò que els passa als treballadors/es i, per tant, els ha de facilitar informació i formació sobre aquest protocol. Una eina que és desconeguda no serveix per a gaire.

És clar que volem que aquest protocol serveixi per a defensar els treballadors/es, però el que USTEC-STEs ha demanat i continuarà demanant són mesures preventives. Com sabrem quines són adequades en cada situació? O en cada zona? Creiem que un dels aspectes positius d’aquest protocol és la creació d’un registre. Això permetrà disposar de dades reals sobre l’afectació en els centres i, per tant, se’n podrà fer un estudi acurat per a proposar mesures adequades segons les necessitats. Així mateix, ens haurà de servir per treballar a fons en la prevenció perquè no s’exerceixi violència contra els treballadors/es.

El fet de registrar, d’escriure, el com, el perquè i el quan ens permetrà analitzar les situacions per a poder treballar-hi i intentar que no es tornin a reproduir, però també, i molt important, visibilitzarà uns fets, ja que de vegades el que no és escrit no existeix.