Adaptació de lloc de treball - Art. 25

Adaptacions i/o canvis de lloc de treball per motius de salut

 

Concepte

Normativa

Valoracions de l'USTEC·STEs

Procediment actual per demanar una adaptació del lloc de treball

Document per demanar l'adaptació

 

Concepte

A vegades, per problemes físics o psiquics no podem desenvolupar la nostra tasca docent amb normalitat, tampoc ens cal una invalidesa general, ja que, canviant algunes condicions, sí que podem fer correctament la nostra tasca.

Normativa

Des d'USTEC·STEs (IAC) exigim al Departament d'Educació que no deixi en indefensió les persones que tenen problemes de salut. La DAP permetia assignar tasques de suport a la docència a les persones amb problemes de salut,  tot i dotant als centres de persones que substituissin aquestes hores. 

El decret de Concurs de Trasllats publicat al BOE que deroga la DAP.

Queda derogada la disposició addicional primera del Decret 2112/98, per la qual es podien atorgar comissions de servei al professorat afectat per malaltia. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 263 Sábado 30 de octubre de 2010 Sec. I. Pág. 91273 Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, singularmente, las siguientes: a) Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo en Centros Públicos de Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial. b) Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes.
 

Es va derogar la disposició addicional primera del Decret 2112/98, per la qual es podien atorgar comissions de servei al professorat afectat per malaltia. (DAP) , així doncs només queda l’adaptació del lloc de treball per l’article 25 de l’LPRL (LLei de Prevenció de riscos laborals) per adequar el lloc de treball a la salut del personal.

Article 25 de l’LPRL: protecció de treballadores i treballadors especialment sensibles a determinats riscos

Article 26. Protecció de la maternitat substituït per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, i modificat i substituït per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.


Valoracions de l'USTEC·STEs

Amb la derogació de la DAP,  el personal queda sense la possibilitat de fer tasques de suport a la docència en comptes de docència directa com a adaptació del lloc de treball.

Efectivament, el Departament va decidir fa uns anys, de forma totalment unilateral, que l’aplicació de l’adaptació del lloc de treball per l’article 25 no comportaria EN CAP CAS una sobredotació del centre ( o sigui, una substitució de les hores que la persona afectada hauria de dedicar a les tasques de suport a la docència).

Això té com a conseqüència que les persones que necessiten una disminució de la jornada de docència directa com a adaptació del lloc de treball, es queden sense aquesta possibilitat i estan desenvolupant actualment un lloc de treball sense cap mena d’adaptació, malgrat que la tenen concedida pel Departament d’Educació.

De fet,el Departament recomana a les persones en aquesta situació agafar la baixa.

Tot plegat està provocant situacions prou difícils per a les persones que estan pendents del final del procés, ja que algunes estan en situació de baixa laboral i ja estan a punt de complir 18 mesos en aquesta situació i, per tant, a punt de ser cridats per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) per decidir sobre la seva situació, que pot derivar cap a una jubilació per motius de salut o no en funció del dictamen que faci l’ICAM.

A més, actualment, el Departament envia a l’ICAM a persones que estan de baixa només fa dos o tres mesos amb la possibilitat que se'ls doni l’alta forçosa amb els problemes que això provoca a la mateixa persona afectada que no pot realitzar correctament la seva feina i al centre on treballa que en pateix les conseqüències.

D’aquesta situació en deriven sovint d’altres de molt més greus que acaben agreujant la malaltia de la persona afectada i empitjorant les condicions de treball dels seus companys.

Des d’USTEC creiem que aquesta situació és injusta i immoral perquè s’està jugant amb la salut i fins i tot amb la vida de les persones, quan moltes vegades estan en aquesta situació per culpa de la mala gestió del Departament en l’adjudicació d’adaptacions del lloc de treball quan hi ha problemes seriosos d’alteracions de la salut.

Exigim al Departament una actuació més correcta i seriosa en la tramitació i seguiment de les adaptacions del lloc de treball.

Està en joc la salut de moltes persones i el bon funcionament de mols centres!!!

 

Procediment actual per demanar una adaptació del lloc de treball.

Els punts més importants d'aquest procediment fan referència a la participació dels delegats i delegades de prevenció a través dels comitès de prevenció de riscos i de la mateixa persona que demana l'adaptació.

També delimita en el temps tot el procediment i assenyala quins càrrecs de l'Administració són responsables de l'aplicació d'aquesta adaptació del lloc de treball. El procés s’iniciarà a instància de la persona interessada, la qual presentarà una sol•licitud d’adaptació de lloc de treball.

No hi ha cap termini específic per demanar-la. Es pot fer en qualsevol moment. Demanem al Departament que compleixi la Llei i el mateix procediment que va ser aprovat a la Comissió Paritària, comprovant l’aplicació de les mesures establertes en l’adaptació, cosa que actualment pràcticament no es fa, deixant a les direccions dels centres la responsabilitat de aplicar o no l’adaptació, en funció de les seves possibilitats. Això es tradueix en el no compliment de l’adaptació en la majoria de casos en els que les mesures són de caire organitzatiu.

ATENCIÓ!
Les persones que vulguin participar a les adjudicacions d'estiu per l'article 25 han de posar-se en contacte amb la Secció de prevenció del seu ST. Ens hem assabentat que en algunes seccions la metgessa de treball o els tècnics contacten a les persones, en altres no ho fan, cal doncs esbrinar quin és el procediment del vostre Servei Territorial.

 

Després de llegir aquest article t'agrairem que contestis aquest qüestionari. Gràcies.

Qüestionari de millora