Icam

 

Procediment d'actuació referent a l'ICAM, la incapacitat temporal i permanent

Règim General de la Seguretat Social

Règim de MUFACE

Drets de les persones davant l'ICAM

Responsabilitats de les persones en relació a l'ICAM

 

Informació sobre el procediment d'actuació referent a l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) , la incapacitat temporal (IT) i permanent.

Existeix molt poca informació per part dels treballadors i treballadores del Departament d’Educació sobre com es fa el control de l’absentisme laboral per part del Departament.

Actualment, MUFACE té un acord amb l’ICAM a través de l’INSS per fer el control dels funcionaris/es. A partir del quart mes de baixa, quan s’ha de demanar el subsidi de MUFACE, aquesta et pot enviar al o la funcionària a l’Icam, sense cap coordinació amb el Departament d’Educació.

En aquests moments el Departament té un acord de col.laboració amb l’ICAM  perquè  faci aquesta funció del qual no ha informat clarament als treballadors/es tot i que afecta de manera directa les actuacions sobre el seu estat de salut.

Com a USTEC-STEs creiem que l’actuació del Departament en aquest aspecte està essent abusiva ja que envia a l’ICAM a persones que porten només dos o tres mesos de baixa i a persones de les quals coneix perfectament el seu estat perquè han estat visitades pels seus tècnics i tècniques en Salut pública o en Medicina del treball. 

Denunciem,per tant, que el Departament d’Educació faci d’aquest conveni amb l’ICAM una eina de pressió immoral sobre el seus treballadors i treballadores coaccionant-los a no agafar baixes o a agafar l’alta abans de la seva completa recuperació. A més, l’actuació de l’ICAM , en moltes ocasions és com a mínim incorrecta, quan no vexatòria, en el tracte que es dóna a les persones malaltes que han de passar la revisió de la seva incapacitat temporal.

L’ICAM dóna molts cops l’alta forçosa a persones que NO estan en condicions de treballar en la docència (sembla talment que no sàpiguen quines són les condicions de treball que tenen les persones a qui han de valorar). Això provoca situacions molt dures per la pròpia persona afectada que no pot realitzar correctament la seva feina i pel centre a on treballa que en pateix les conseqüències. D’aquesta situació deriven moltes vegades altres situacions tant o més importants que acaben agreujant la malaltia de la persona afectada i empitjorant les condicions de treball dels seus companys.

Però sembla que totes aquestes conseqüències no importin en absolut ni a l’ICAM ni al Departament d’Educació, que es desentén d’un problema que es crea als seus centres.

Mentre intentem canviar aquesta situació a través dels delegats i delgades de prevenció i dels Comitès de Seguretat i Salut (encara que diuen que aquest tema no és de la seva competència!!!), volem informar de quins són els procediments que actualment s’estan fent.

                                                                   

 

Règim General de la Seguretat Social  

Interins/es , laborals i altres no funcionaris de MUFACE.  Aquí NO entren els de MUFACE que trien Seguretat Social (INSS).
Totes les decisions de l’ICAM són vinculants per el Departament d'Educació.

Incapacitat Temporal:

Incapacitat Permanent

 

Règim de MUFACE

Incapacitat Temporal

 

L’ICAM en el cas dels funcionaris/es de MUFACE, és un organisme consultiu del Departament d’Educació i de la mateixa Muface, per fer el control de baixes, però NO POT DONAR ALTES, NI VALIDAR O NO BAIXES. Per tant, si a un funcionari/a li diuen que ha d’agafar l’alta, aquest/a ha d’ esperar la Resolució del Departament sobre la denegació o no de la llicència per malaltia. Entre tant continua en situació de baixa.


Un cop denegada la llicència, pot tornar a demanar la baixa al metge i continuarà en aquesta situació mentre el Departament no li torni a denegar. L’ICAM NO és competent per validar-li o no.

És convenient que la persona demani visita amb la metgessa del treball del Servei de Prevenció perquè faci un informe d’aptitud o no de la persona en funció del seu estat de salut.

Jubilació per Incapacitat permanent

 

En tots els casos, quan es realitza una visita a l’ICAM, cal demanar la còpia del dictamen emès. Per fer-ho, després de la visita cal demanar el formulari a la recepció. Després d’un temps  d’espera, la persona se’l pot emportar a casa. És important perquè ens permet saber el mateix dia quin és el resultat i poder començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament d’Educació o a MUFACE.

 

Pel càlcul de la Pensió cal tenir en compte que: 

 

Drets de les persones davant l'ICAM

Donat la quantitat de casos de persones que han vist conculcats els seus drets quan són requerides per l'ICAM per ser avaluades respecte al seu estat de salut i no els permeten entrar a la visita acompanyades, cal aclarir que:

CAP METGE/SSA POT OBLIGAR LA PERSONA A ANAR SOLA A UN ACTE MÈDIC SI AQUESTA VOL ANAR ACOMPANYADA. TAMPOC NO POT NEGAR-LI LA VISITA PER AQUEST MOTIU. ÉS SEMPRE LA PERSONA QUI DECIDEIX SI VOL ENTRAR SOLA O ACOMPANYADA.

Segons el Codi Deontològic en el seu Títol 4. Del dret a la intimitat i del secret professional.
Art. 29.El metge té el deure de respectar el dret de tota persona a la seva intimitat amb el benentès que els límits d'aquesta sols pot fixar -los l'interessat/da. Per tant, el metge, tret de l'exprés consentiment del/de la pacient o per desig d'aquest/a, no ha de permetre que persones estranyes a l'acte mèdic el presenciïn, sense una raó considerada justificada. 

En el cas de que el/la metge de l'ICAM no permeti l'entrada de l'acompanyant o es negui a visitar si entra, cal demanar un justificant de la visita i entrar un escrit per registre en que s'expliqui el que ha passat per tal de tenir un justificant d'acompliment del requeriment de la visita.

      

El mateix ICAM te un document amb els drets i deures de les persones usuàries que incompleix de manera flagrant.

 

Drets de les persones usuàries en la seva relació amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)

1. Drets relacionats amb la igualtat i la no discriminació de les persones

2. Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat

3. Drets relacionats amb la informació i l’accés a la documentació

4. Drets relacionats amb l’accés a l’avaluació

5. Drets relacionats amb la informació general sobre els serveis i la participació dels usuaris

 

Responsabilitats de les persones usuàries en la seva relació amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)

 

1. Mantenir el respecte degut a la dignitat personal i professional de les persones que presten els seus serveis a l’ICAM.

2. Tenir respecte envers les altres persones usuàries de l’ICAM.

3. Utilitzar de manera responsable, d’acord amb les normes del centre, les instal·lacions i els serveis de l’ICAM.

4. Complir les normes establertes en el centre.

5. Facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació personal i la informació sanitària que siguin necessàries per realitzar l’avaluació mèdica.

6. Sotmetre’s a totes les revisions i els controls realitzats a instància de l’ICAM, mentre s’estigui de baixa.

7. Tenir cura de la pròpia salut.

8. Fer ús adequat de les prestacions ofertes pel sistema sanitari, fonamentalment les d’incapacitat laboral (temporal i permanent).

 

Ens vols ajudar a millorar la web? Respon a aquesta petita enquesta, gràcies!