Incapacitat Temporal

 

Incapacitat temporal (IT)

Descomptes per baixa - Novetats!

Justificació d'absències

Malalties cròniques

Normativa de baixes i d'absències per motius de salut

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

MUFACE

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

 

Incapacitat temporal (IT)

 

 

Clica damunt els documents per descarregar-los

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les persones afiliades a MUFACE poden ser visitades per facultatius de les diferents mútues. Les persones afiliades a Muface i que han optat per l'INSS com a Mútua NO estan en el Règim General  de la Seguretat Social. Poden ser atesos NOMÉS en centres de la seva zona que estiguin adscrits a l'INSS. Es pot consultar als mateixos centres i/o facultatius o adreçar-se a MUFACE

 

 

La SS comunica automàticament les incapacitats temporals al Departament d’Educació.  Aquest procediment és independent de si després feu el tràmit o no en el vostre centre. Cal respectar al màxim els terminis dels  tràmits que cal fer per les baixes, continuitats o altes. Trobareu més informació en aquest enllaç

 

Novetats sobre LA INCAPACITAT TEMPORAL

S’aplica en les mateixes condicions tant al personal adscrit al règim general de la SS com a l’adscrit al règim especial de mutualisme administratiu (MUFACE).

En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la incapacitat i no variaran durant tot el temps que duri; és a dir, que els possibles increments de sou i assoliment de triennis o sexennis no es reflectirà en la nòmina fins que no es tingui l’alta i NO serà retroactiu.

Baixa durant el mes d’agost. En el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost, aquestes es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d’agost de l’any en què s’hagin originat.

                  

Justificació d'absències

El Departament d'Educació finalment ha modificat els documents d'organització i gestió (instruccions d'inici de curs).

PERSONAL DOCENT 
PERSONAL DE LES LLARS D'INFANTS
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I PROFESSIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA

 

Descarrega FAQs sobre absències per motius de salut

 

   

 

 Enllaç al document explicatiu  - PERSONAL DOCENT

Model Declaració responsable justificativa personal docent

 

 

 

 

 

Enllaç al document explicatiu - PERSONAL LABORAL 

Model Declaració responsable justificativa personal PAS i d'atenció educativa

 

 

 

 

Malalties cròniques

 

El Departament d'Educació  finalment ha modificat els documents d'organització i gestió (instruccions d'inici de curs). A sota trobareu les instruccions tal i com estan ara.

En les instruccions d'inici de curs, en l'apartat de justificació d'absències, referent a les malalties cròniques:


Personal docent punt 5.1

Les absències per motius de salut derivades de l'embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar.

Personal de Llars d'Infants punt 4.2

Les absències per motius de salut derivades de l'embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s'han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

Personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa punt 4.2 

Les absències per motius de salut derivades de l'embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s'han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

 

Normativa de baixes i d'absències per motius de salut  

Instrucció 1/2019 Departament d'Educació - PERSONAL DOCENT

Instrucció 1/2019 Funció Pública - PERSONAL LABORAL

Nota informativa sobre la Instrucció 1/2019 Funció Pública - PERSONAL LABORAL

Nota d'aclariment sobre les absències per malalties cròniques Funció Pública - PERSONAL LABORAL

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del   personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Cartera de serveis del sistema Nacional de salut

Gestió del personal docent 2018-2019 Modificació 26-3-19 PERSONAL DOCENT  PERSONAL DE LES LLARS D'INFANTS
 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I PROFESSIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA

 

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

                                                         

• Pel que fa a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals...), la legislació està recollida en aquest enllaç i aquest enllaç

• Quant a les dones funcionàries en règim de Muface, la legislació està recollida en aquest enllaç.


En els dos casos es necessita que un especialista en ginecologia acrediti que la feina que fa la dona és perjudicial per a la salut del fetus o la seva i aleshores l’empresa ha de buscar un altre lloc de treball no perjudicial. Si no el té, la dona tindrà dret a una baixa per “Risc durant l’embaràs”, que serà per contingències professionals, és a dir, tindrà les mateixes prestacions que una baixa per accident laboral o malaltia professional (Reial decret 298/2009, de 6 de març).

 

 

MUFACE

 

Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2019. 

S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny (catàleg d'entitats).Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Des d'aquest enllaç podeu accedir a la web de MUFACE 

Des d'aquest enllaç podeu accedir als impresos de partes de baixa i altres prestacions.

Des d'aquest enllaç podeu accedir als drets i deures del mutualista.

 

Esteu rebent una targeta sanitària de CatSalut i sou de MUFACE? 
CatSalut ha enviat targetes sanitàries amb elprograma d'interès sanitari a usuaris de MUFACE i MUGEJU. No afecta l'assegurança actual i afegeix programes d'interés sanitari.

 

Assistència sanitària URGENT

URGÈNCIES MUFACE
 

Informació per fer el canvi d'entitat mèdica

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació que estiguin adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d'entitat durant el mes de gener i, com a novetat d'aquest any, també es pot fer el mes de juny.

Canvi fora de termini:

- Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:

- A l'INSS

Com fer el canvi d'entitat:

El o la mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, però no pas a l'INSS.

 

Adreces

 

Prestacions per incapacitat temporal a partir del 3r mes de baixa

A partir del 91è dia de baixa  el Departament d'Educació deixa d'abonar les retribucions complementàries. 

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingeixi, i serà la major de les dues quantitats següents:

L'import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer* mes de llicència.

Si la quantia del Subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l'excés.

En aquest enllaç trobareu més informació i una aplicació per calcular el subsidi.

 

Simulador del canvi de subsidi

Simulación del cálculo de subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural

 

Dubtes

Oficina d'atenció al mutualista

 

Pèrdua de prestacions - Reivindicacions d'USTEC-STEs(IAC)

 

 

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny (BOE 26/6/2015). Els principals canvis que comporta pel que fa a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Aquests canvis afecten el personal següent:

Aquests canvis NO afecten el personal següent:

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia, s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i, per tant, seguiran els procediments de baixa anteriors. 

En els annexos de l’Ordre podeu trobar els nous formularis, tant per als i les treballadors/es com per a l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, amb què es compleix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

USTEC-STEs ha fet una petició a Muface perquè segueixi els mateixos criteris i preservi el dret a la intimitat de tots els treballadors i treballadores.

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta aquesta petita enquesta i ens ajudaràs a millorar la web.