Incapacitat Temporal

 

Incapacitat temporal (IT)

Descomptes per baixa - Novetats!

Justificació d'absències

Malalties cròniques

Normativa de baixes i d'absències per motius de salut

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

MUFACE

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

 

Incapacitat temporal (IT)

 

 

 

Totes les persones afiliades a MUFACE poden ser visitades per facultatius de les diferents mútues. Les persones afiliades a Muface i que han optat per l'INSS com a Mútua NO estan en el Règim General  de la Seguretat Social. Poden ser atesos NOMÉS en centres de la seva zona que estiguin adscrits a l'INSS. Es pot consultar als mateixos centres i/o facultatius o adreçar-se a MUFACE

 

 

La SS comunica automàticament les incapacitats temporals al Departament d’Ensenyament.  Aquest procediment és independent de si després feu el tràmit o no en el vostre centre. Cal respectar al màxim els terminis dels  tràmits que cal fer per les baixes, continuitats o altes. Trobareu més informació en aquest enllaç

 

Descomptes per baixa - Novetats!

S'HA PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.
    

Nota informativa a l'ATRI


Aquest Decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (és d'aplicació a partir del dia 19-10-18 inclós).

Article 2 del  DECRET LLEI 
Règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal

1. Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.
Aquest règim també s'aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càrrec del pressupost de la Generalitat.
2. Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest article se li reconeixerà, en la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.
Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial del mutualisme administratiu de la Seguretat Social li és aplicable el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l'Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social.
Amb la publicació del Decret Llei que ho possibiliti, es deixarà sense efectes les 30 hores d’absència per motius de salut i, per tant, tornarà l’obligatorietat de passar pel metge en qualsevol tipus d’indisposició.

                  

Justificació d'absències

NOVETAT: El Departament d'Educació de forma unilateral i totalment restrictiva ha aplicat que de la bossa de15 hores, a les alçades que estem de curs, només disposem de 9 hores pel que queda de curs. 

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer del Departament d’Educació - PERSONAL DOCENT 


Instrucció 1/2019 Funció Pública - PERSONAL LABORAL
Nota informativa sobre la Instrucció 1/2019 Funció Pública - PERSONAL LABORAL 

Nota d'aclariment sobre les absències per malalties cròniques Funció Pública - PERSONAL LABORAL

 

ATENCIÓ! El Departament d'Educació encara no ha modificat els documents d'organització i gestió (instruccions d'inici de curs).

 

   

 

Trobareu informació sobre la justificació d'absències en aquest enllaç (descarregueu el document). 

Model Declaració responsable justificativa personal docent

Model Declaració responsable justificativa personal PAS i d'atenció educativa

 

 

 

 

 

 

Malalties cròniques

 

Segons la Instrucció 1/2013, a les persones que acreditin una recaiguda d'un mateix procés patològic se'ls aplicarà els descomptes per incapacitat temporal de la següent manera:

5.5 En situacions que impliquin periodes de baixa succesius, qualficades d'acord amb la normativa del règim de previsió social corresponent com a recaigudes, en ser un mateix procés patològic, no s'ha de començar el còmput del periode de la incapacitat des del primer dia a l'efecte d'aplicar el nou règim retributiu, sinó que s'ha de continuar el còmput des del periode anterior d'incapacitat. En aquest sentit, si durant els periodes intermedis en què el funcionari ha estat en situació d'alta, aquest ha vist incrementades (o disminuïdes, en el seu cas) les seves retribucions, aquest augment o disminució es tindrà en compte en la base del càlcul del complement.

 

En les instruccions d'inici de curs, en l'apartat de justificació d'absències, referent a les malalties cròniques:


Personal docent punt 5.1

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions que s'estableix per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal.

No obstant això, no comporten descomptes retributius:
a. les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s'estableix en aquest apartat;
b. les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment.

Personal de Llars d'Infants punt 4.4

Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. Això no obstant, no comporten descomptes retributius: les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix any natural (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial), sempre que es justifiquin adientment; les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment.

Personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa punt 4.4

Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions que el que s'estableix per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. No obstant això, no comporten descomptes retributius: Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix any natural (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial), sempre que es justifiquin adientment. Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment.

 

Normativa de baixes i d'absències per motius de salut  

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del   personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Cartera de serveis del sistema Nacional de salut

Gestió del personal docent 2017-2018

 

Incapacitat temporal per risc durant l'embaràs

                                                         

• Pel que fa a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals...), la legislació està recollida en aquest enllaç i aquest enllaç

• Quant a les dones funcionàries en règim de Muface, la legislació està recollida en aquest enllaç.


En els dos casos es necessita que un especialista en ginecologia acrediti que la feina que fa la dona és perjudicial per a la salut del fetus o la seva i aleshores l’empresa ha de buscar un altre lloc de treball no perjudicial. Si no el té, la dona tindrà dret a una baixa per “Risc durant l’embaràs”, que serà per contingències professionals, és a dir, tindrà les mateixes prestacions que una baixa per accident laboral o malaltia professional (Reial decret 298/2009, de 6 de març).

 

 

MUFACE

 

Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2019. 

S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny (catàleg d'entitats).Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Des d'aquest enllaç podeu accedir a la web de MUFACE 

Des d'aquest enllaç podeu accedir als impresos de partes de baixa i altres prestacions.

Des d'aquest enllaç podeu accedir als drets i deures del mutualista.

 

Assistència sanitària URGENT

URGÈNCIES MUFACE
 

Informació per fer el canvi d'entitat mèdica

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació que estiguin adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d'entitat durant el mes de gener i, com a novetat d'aquest any, també es pot fer el mes de juny.

Canvi fora de termini:

- Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:

- A l'INSS

Com fer el canvi d'entitat:

El o la mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, però no pas a l'INSS.

 

Adreces

 

Prestacions per incapacitat temporal a partir del 3r mes de baixa

A partir del 91è dia de baixa  el Departament d'Ensenyament deixa d'abonar les retribucions complementàries. 

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingeixi, i serà la major de les dues quantitats següents:

L'import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer* mes de llicència.

Si la quantia del Subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l'excés.

En aquest enllaç trobareu més informació i una aplicació per calcular el subsidi.

 

Simulador del canvi de subsidi

Simulación del cálculo de subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural

 

Dubtes

Oficina d'atenció al mutualista

 

Pèrdua de prestacions - Reivindicacions d'USTEC-STEs(IAC)

 

 

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal (IT)

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny (BOE 26/6/2015). Els principals canvis que comporta pel que fa a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Aquests canvis afecten el personal següent:

Aquests canvis NO afecten el personal següent:

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia, s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i, per tant, seguiran els procediments de baixa anteriors. 

En els annexos de l’Ordre podeu trobar els nous formularis, tant per als i les treballadors/es com per a l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, amb què es compleix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

USTEC-STEs ha fet una petició a Muface perquè segueixi els mateixos criteris i preservi el dret a la intimitat de tots els treballadors i treballadores.

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta aquesta petita enquesta i ens ajudaràs a millorar la web.