Malaltia laboral

 

Concepte i full informatiu

Esquema

Quadre de malalties reconegudes

Malatia professional del docent

Reconeixement d'una malaltia professional: avantatges. 

Procediment pel reconeixement de malaltia professional

Normativa

 

 

Concepte i full informatiu

Definir malaltia laboral és força senzill: qualsevol malaltia provocada pel desenvolupament d'una feina remunerada.

Separar una malaltia comuna d'una de laboral és un procés difícil, ja que la distància en el temps entre la causa i la malaltia pot ser molt llarg, fins i tot quan l'activitat ja ha estat finalitzada. I moltes vegades, la causa d'una malaltia no és unica i és dubtosa.

Per això cal una llista de malalties acceptades com a professionals o laborals, que estan recollides en una llei, amb posteriors decrets, lleis... que la van rectificant.

Al Real decret 1995/1978, del 12 de maig, s'aprova el primer quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social.

El text sencer el pots trobar clicant aquí

Esquema

Aquesta llista de malalties profesionals és dinàmica, és a dir, s'afegeixen i s'eliminen malalties segons les condicions laborals a què estan sotmeses les persones treballadores.

L'esquema de les malalties laborals seria:

 

 

Quadre de malalties professionals reconegudes actualment

Per veure el quadre actual de malalties reconegudes clica la imatge següent:

 

 

Malatia reconeguda en les persones docents

Si vas a la pàgina 68 veuràs que l'única mlalatia rconeguda són els nòduls que es creen a les cordes vocals quan es força la veu de forma contínua. No s'hi inclouen les afonies.

 

 

Hi ha més malalties relacionades amb la tasca docent diària, però per ara no estan reconegudes. 

Si la malaltia no figura en el llistat de les professionals, cal provar la relació entre el treball desenvolupat i la malaltia, per tal que puguin tenir la consideració d'accident de treball (art 115 .2.e). o de servei en el cas de personal adscrit a Muface.
Sempre s'ha de demanar el reconeixement a MUFACE o a la MÚTUA.

 

 

Reconeixement d'una malaltia professional: avantatges

Actualment, com que, en funció de les retallades fetes per l'Administració en la situacions de baixa laboral, el Departament ja no completa el sou de les persones amb incapacitat temporal (IT), el fet que sigui reconeguda com a accident laboral permet cobrar el 100% del sou i que en cas de quedar en atur durant la situació de baixa, no descompti temps.

A més a més:

 

 

Procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional


Quan volem que una malaltia ens sigui reconeguda com a professionall, hem de demanar que es procedeixi igual que si es tractés d'un accident laboral.


Si la malaltia està inclosa dins del quadre de malalties professionals el reconeixement és més fàcil, però igualment hem de demanar els drets que se'n deriven. Trobareu el procediment en aquest enllaç .


El reconeixement s'ha de demanar primer a la direcció dels SSTT corresponents i després a Muface o a la mútua d'accidents.

 

                                                                           

 

Reclamació en cas de no reconeixement de malalties professionals

En cas que la mútua d'accidents de treball no us vulguin reconèixer l'accident o la malatia com a contingència professional, o us donin l'alta abans de la recuperació total, o no vulguin reconèixer la baixa com a recaiguda d'un accident o malaltia professional, heu de seguir el procediment que trobareu a l'enllaç següent:  Procediment a seguir en la determinació de contingències.

Si sou de Muface heu de reclamar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del vostre SSTT. La normativa sobre aquesta qüestió la trobareu en el següent enllaç.

                             

 

Normativa


Orden ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales. BOE núm. 4 de 4 de enero.
Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
• Finalment , en el nou llistat de malalties professionals es reconeix com a tal els nòduls a les cordes vocals en els professionals de la veu.  BOE 302 de 19 de novembre , RD 1299/2006  (a la pàgina 2444510)  .
ANEXO 1. CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CODIFICACIÓN)Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales.
01 2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores.